Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie:

VIA SPIRITUS s. r. o. v prípade eshopu je zameraná na predaj kníh. Údaje ktoré pýtame sú spojené s uzatvorením zmluvy a s jej naplnením – odoslaním tovaru spotrebiteľovi. Osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti, alebo v rámci nášho oprávneného záujmu. Údaje spracúvame v nevyhnutných prípadoch a v predpokladáme a vyžadujeme potvrdenie, že zákazník dosiahol 16 rokov a môže nám takéto údaje poskytnúť.

Vedenie obchodnej agendy a všetko okolo prípravy a spracovania zmlúv - čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Komunikácia so zákazníkmi - čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Doprava a doručenie tovaru - čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vybavovanie reklamácií - čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Vedenie účtovníctva - čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Zasielanie oznámení a notifikácií - podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Zabezpečenie bezpečnosti uchovávania údajov - čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Vybavovanie žiadostí ohľadom osobných údajov - čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Uplatňovanie právnych nárokov - čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Evidencia pošty a uchovávanie dokumentov - čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

S vašimi osobnými údajmi pracuje bezprostredne jeden konkrétny človek. Do budúcna možno pôjde o tím ľudí. V každom prípade všetci sú viazaní mlčanlivosťou a pracujú s údajmi len v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie plnenia zmluvy a uplatnenia všetkých práv a záväzkov. Opäť pripomenieme banku, cez ktorú prechádzajú platby, spoločnosť ktorá zastrešuje webhosting, kuriérsku spoločnosť a ľudí ktorí majú na starosti účtovníctvo, dane a právne záležitosti. A orgány verejnej moci v rámci legislatívnych predpisov.

Vaše osobné údaje spracúvame spravidla automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a pomocou technických a elektronických prostriedkov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Zabezpečil technické zariadenia heslom, pravidelne vykonáva údržbu zariadení a používa antivír. K osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

Čo sa týka lehoty uchovávania osobných údajov. S vedením účtovníctva sa spája lehota 10 rokov. Obchodná agenda, komunikácia, doručenie tovaru, reklamácie, notifikácie a správy, vybavenie pošty a žiadosti ohľadom spracúvania osobných údajov. Tam je lehota 5 rokov. Uplatňovanie právnych nárokov, tam je lehota spojená s trvaním právnych nárokov a podľa legislatívy. S ochranou údajov pred ich únikom sa spája čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom. Po uplynutí tejto doby, osobné údaje vymažeme.

Pre uzavretie zmluvy sú potrebné údaje a práca s nimi podlieha ochrane. Ide o konkrétne zákon o 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov. Jeho celé znenie nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je:

VIA SPIRITUS s. r. o.

Mierová 2

902 01 Pezinok IČO: 51034735.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 121789/B

Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je Tomáš Hupka. Ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu, alebo k použitiu osobných údajov, alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať zodpovednú osobu písomne (na adrese), alebo emailom: thomae.hupka@gmail.com. Pre istotu poskytujem aj telefón: 0949 129 829.

Zbierame len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vypracovanie a uzavretie zmluvy, pre zabezpečenie platby a následne dodanie tovaru a tiež pre komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim a pre uplatnenie práv ako je reklamácia a záruka. Spracúvame údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je: plnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcim zo zmluvného vzťahu. Pri objednávke sú potrebné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky. K nevyhnutným a potrebným údajom patria Meno a Priezvisko, telefón, email a adresa. V prípade komunikácie ohľadom zásielky / tovaru to je číslo objednávky.

Všetky ponúkané formy elektronického bankovníctva (platba cez internet), ale aj platba prevodom sú realizované priamo na stránkach banky a cez banku. My dostaneme informáciu o úspešnosti platby a Meno a priezvisko spolu s číslom objednávky – údaje nevyhnutné pre identifikáciu toho, kto a za čo zaplatil. Funkciu zapamätania karty zabezpečuje banka, nie my.

Ako už bolo naznačené, údaje potrebujeme pre uzavretie zmluvy, pre komunikáciu so zákazníkom a pre zabezpečenie celého servisu – od platby, až po dopravu. A vďaka osobným údajom Vám vieme dodať tovar v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje potrebujeme nielen pre uzatvorenie zmluvy, ale do účtovníctva a pre vystavenie faktúr.

Rozhodli sme sa neísť cestou profilov a vytvárania užívateľských kont. Nemáme potrebu zbierať a ukladať údaje takýmto spôsobom. Údaje ktoré dostávame sprostredkovane o prístupe na eshop, máme sprostredkovane cez prevádzkovateľa webhostingu. Tieto informácie sú známe ako cookies a po pravde, nemáme záujem o prácu s nimi. Údaje ktoré ste nám poskytli, používame tiež na zasielanie oznámení spojených so stavom, v akom sa nachádza objednávka. Nemáme záujem o vytváranie databáz a hromadné preposielanie reklám, ktoré nikto nesleduje. Informácie ktoré získavame, nepoužívame na personalizáciu služieb a marketing. Nebudeme Vám posielať upútavky a pripomínať sa Vám cez stránky iných spoločností. Poskytnuté údaje používame v nevyhnutnom rozsahu a v prípade potreby v potrebnom rozsahu ich poskytneme štátnym a iným orgánom, ktoré kontrolujú našu činnosť. O cookies viac informácií nájdete tu: . Zvažujeme každú prácu s osobnou informáciou. Vaše údaje spravidla nezverejňujeme a nesprístupňujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou uvedenou nižšie.

Osobné údaje vnímame len v kontexte objednávky a preto ich uchovávame tak dlho, ako nám to prikazuje zákon. Údaje ktoré používame na komunikáciu s Vami a ku ktorým ste nám dali súhlas používame, kým súhlas neodvoláte. V praxi s nimi pracujeme, kým objednávka nie je zrealizovaná a kým je možné uplatniť si reklamáciu, alebo záruku.

Údaje poskytujeme, keď nás o to žiadate. Údaje používame v rozsahu potrebnom pre spárovanie a uskutočnenie platby, pre dopravu a zaslanie tovaru. Konkrétne ide o kuriérsku spoločnosť Slovak Parcel service (Alzu), Slovenskú sporiteľňu a Webnode. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / realizáciu platieb na základe zmluvy a zaisťujúce prevádzku eshopu. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do tretej krajiny...

Údaje ktoré máme k dispozícií pre nás nespracúva tretia spoločnosť. Neposkytujeme ich nikomu ďalšiemu na spracovanie. Nemáme partnerov, ktorí by údaje analyzovali.

Osobné údaje môžeme uchovávať a sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali nároky a obhajovali sa v konaniach. K takýmto orgánom a inštitúciám patria súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či náš právny a účtovný poradca a audítor.

V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) máte ako dotknuté osoby práva, ktoré sme povinný dodržiavať. Tieto práva si môžete uplatniť či už písomne, alebo emailom. Našou povinnosťou je overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istý, že nebudú zneužité.

- máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a vedieť, ako sú spracúvané a, kto je ich príjemcom a aké je doba ich spracovania.

- máte právo získať informáciu o tom aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše údaje poskytnuté a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

- máte právo na opravu, pokiaľ sú osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili. Ak sme pri spracovaní Vašich osobných údajov urobili chybu, alebo sa niečo zmenilo na Vašej strane a treba ich opraviť, dajte nám o tom prosím vedieť. Písomne, alebo cez email.

- máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo sú spracované nezákonne. Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky a neuplatňujú sa žiadne výnimky: údaje už nie sú potrebné na účel, za ktorým sa zbierali, odvolávate svoj súhlas a neexistuje odôvodnenie pre ich ďalšie spracovanie, namietate spracúvanie Vašich osobných údajov alebo Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne. Ak nás požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov, vymažeme takéto údaje. Zároveň budeme informovať aj partnerov, aby vymazali takéto údaje.

-ak sú vaše osobné údaje spracúvane na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať.

- máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Máte tiež právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracúvania osobných údajov a to konkrétne: ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje... Ak spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné... ak už nepotrebujeme tieto údaje, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich práv... ak namietate spracúvanie údajov a je potrebné overiť opodstatnenosť požiadavky.

- máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame.

- máte právo na presnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme ich v zodpovedajúcom formáte.

- právo na výmaz osobných údajov, alebo akékoľvek iné právo v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť písomne, alebo prostredníctvom emailu. O vybavení vašej žiadosti Vás budeme informovať v horizonte 30 dní.

- máte právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je vykonávané na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods.. 1 písm. f) nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu. Ako prevádzkovateľ nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

So spracúvaním osobných údajov sú spojené práva a v prípade že si niektoré z nich uplatníte, máme 30 dní na to, aby sme Vás informovali o tom, ako sme Vašu žiadosť vybavili. V odôvodnených prípadoch táto lehota môže byť predĺžená na 60 dní.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese: VIA SPIRITUS s. r. o., Mierová 2, 902 01 Pezinok, alebo emailom: thomae.hupka@gmail.com. Prosíme o poskytnutie Vášho mena a priezviska, telefónu, emailu, adresy a čísla objednávky. Sú to údaje potrebné k overeniu Vašej identity a zmluvného vzťahu.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontakt tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. S týmito podmienkami súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu následne zverejní na svojej internetovej stránke.

Ako dotknuté osoby nie ste povinní poskytnúť nám osobné údaje, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie zmluvy, ale berte prosím na vedomie, že bez poskytnutia týchto údajov, nie je možné zmluvu uzavrieť.